**โปรดเลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด**
ชื่อนามสกุล E-mail Address
1. จากรูปเป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีชื่อว่าอะไร


ก. ตัวต้านทาน
ข. ตัวเหนี่ยวนำ
ค. ตัวเก็บประจุ
ง. หม้อแปลง

2. ตัวเก็บประจุมีหน่วยการวัดคือ

ก. ฟารัด
ข. โอห์ม
ค. โวลต์
ง. แอมแปร์

3. ตัวเก็บประจุประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. แผ่นฉนวน 2 แผ่น ที่ถูกคั่นด้วยวัสดุจำพวกตัวนำ
ข.แผ่นตัวนำ 2 แผ่น ที่ถูกคั่นด้วยวัสดุจากตัวนำ
ค.แผ่นตัวนำ 2 แผ่น ที่ถูกคั่นด้วยวัสดุจำพวกฉนวน
ง.แผ่นตัวนำ 2 แผ่น ที่ถคั่นด้วยอิเล็คตริก

4. ตัวเก็บประจุชนิดกระดาษจัดเป็นตัวเก็บประจุชนิดใด

ก. ตัวเก็บประจุชนิดปรับค่าได้
ข. ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่
ค. ตัวเก็บประจุชนิดเคลื่อนที่ได้
ง. ตัวเก็บประจุชนิดปรับค่าได้ - คงที่

5. ตัวเก็บประจุซึ่งค่าการเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงไปตามแกนหมุนเป็นตัวเก็บประจุชนิดใด

ก.ตัวเก็บประจุชนิดปรับค่าได้
ข. ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่
ค. ตัวเก็บประจุชนิดเคลื่อนที่ได้
ง. ตัวเก็บประจุชนิดปรับค่าได้ - คงที่

6. สูตรการหาค่าการเก็บประจุคือ

ก. C = Q/V
ข. C= Q X V
ค. C= V/Q
ง. C= Q+V

7. ถ้าค่าพื้นที่และระยะห่างของแผ่นเพลตของตัวเก็บประจุเท่ากันตัวเก็บประจุชนิดใดมีค่าความจุมากที่สุด

ก. ตัวเก็บประจุชนิดกระดาษ
ข. ตัวเก็บประจุชนิดไมก้า
ค. ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก
ง. ตัวเก็บประจุชนิดปรับค่าได้

8. จากรูปข้างล่าง จงหาค่าการเก็บประจุรวม (CT)ก. 0.19 uF
ข. 0.29 uF
ค. 0.93 uF
ง. 0.49 uF

9. จากรูปข้างล่าง จงหาค่าการเก็บประจุรวม (CT)ก. 2.5 uF
ข. 3.5 uF
ค. 4.5 uF
ง. 5.5 uF

10. จากรูปข้างล่าง จงหาค่าการเก็บประจุรวม (CT)ก.2.5 uF
ข.3.5 uF
ค.4.5 uF
ง. 5.5 uF

backnext