แบบฝึกหัดชุดที่ 1

1. กระแสไฟฟ้าเกิดจากอะไร


ก. การไหลของอิเลคตรอน ข. การไหลของอิออนบวก
ค. การไหลของอิออนลบ ง. การไหลของประจุ

2.กระแสไฟฟ้ามีทิศทางการไหล เช่นไร


ก. จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ ข. จากศักย์ต่ำไปศักย์สูง
ค. ไหลไปทางเดียวกับอิเลคตรอน ง. ไหลไปในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของอิออนบวก

3.แหล่งกำเนิดไฟฟ้าในข้อใดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเทอร์โมมิเตอร์ได้

ก. เซลสุริยะ ข. คู่ควบความร้อน
ค. เซลไฟฟ้าเคมี ง. ไดนาโม

4.เซลไฟฟ้าเคมีแบบปฐมภูมิที่ลักษณะเป็นทรงกระบอก ที่นิยมใช้กันทำด้วยสารใด


ก. นิเกิล แคดเมียม ข. ดีบุก โครเมียม
ค. แท่งถ่าน กับ สังกะสี ง. นิเกล กับ แท่งกราไฟต์

5.แหล่งกำเนิดไฟฟ้าในข้อใดที่จัดว่าเป็นพลังงานที่สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม


ก. เซลไฟฟ้าแบบปฐมภูมิ ข. เซลไฟฟ้าแบบทุติยภูมิ
ค. เซลสุริยะ ง. ไดนาโม

6. อิเลคโตรคาร์ดิโอแกรม วิเคราะห์โรคใด
ก. ความดัน ข. โรคปอด
ค. โรคทางกระดูก ง. โรคหัวใจ

7.ตัวนำในข้อใดที่เกิดนำไฟฟ้าได้โดยอาศัยการไหลของอิเลคตรอนเพียงอย่างเดียว


ก. โลหะ อิเลคโตรไลต์ ข. หลอดสูญญากาศ หลอดไดโอด
ค. หลอดสูญญากาศ อิเลคโตรไลต์ ง. โลหะ หลอดไดโอด

8.การนำกระแสไฟฟ้าในสารละลายอิเลคโตรไลต์เกิดการจากอะไร


ก. อิเลคตรอน และอิออนบวก ข. อิออนบวก และอิออนลบ
ค. อิเลคตรอน ง. อิออนบวก

9. ตัวไดโอดแบบขั้ว P-type ( ขั้วบวก) เป็นเช่นไร

ก. ทำด้วยซิลิกอน ผสมโปรอน ทำให้เกิด โฮล

ข.ทำด้วยซิลิกอน ผสม สารหนู ทำให้มีอิเลคตรอนเกินมา

ค. ทำด้วยเยอรมันเนียม ผสมโปรอน ทำให้เกิด โฮล

ง. ทำด้วยเยอรมันเนียม ผสม สารหนู ทำให้มีอิลคตรอนเิกินมา

10.การนำไฟฟ้าในหลอดบรรจุกาซเกิดจากอะไร


ก. อิเลคตรอน และอิออนบวก ข. อิออนบวก และอิออนลบ
ค. อิเลคตรอน ง. อิออนบวก

11.ตัวนำชนิดหนึ่งมีประจุไฟฟ้าไหลผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางด้วยขนาดประจุ บวก 60 และ ลบ 180 คูลอมบ์ ภายในเวลา 1 นาที ดังนั้นปริมาณกระแสไฟฟ้าในตัวนำนี้มีค่าเท่าไรหน่วย แอมแปร์
ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4
12..ตัวนำชนิดหนึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 4 A ดังนั้นภายในเวลา 10 วินาที ดังนั้นเมื่อปริมาณประจุลบที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดมีขนาด 30 คูลอมบ์ ดังนั้นปริมาณประจุบวกที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำมีขนาด เท่าไรในหน่วย คูลอมบ์
ก. 10 ข. 30 ค. 40 ง.50

13.โดยปกติอิเลคตรอนอิสระ ในโลหะตัวนำจะมีการเคลื่อนที่เช่นไร เมื่อมีกระแสไหลผ่าน


ก. หยุดนิ่งอยู่กับที่ ข. เคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางที่แน่นอน
ค. เคลื่อนที่แบบบราวเนียน ง. เคลื่อนที่แบบลอยเลื่อน

14.. เราต้องการตัวนำยิ่งยวดมาใช้ในการนำไฟฟ้า เป็นอย่างมาก ตัวนำยิ่งยวดนั้นจะเป็นเช่นไร
เมื่อต่อความต่างศักย์ให้แก่ตัวนำยิ่งยวด
ก. อิเลคตรอนอิสระเคลื่อนที่แบบบราวเนียน
ข. อิเลคตรอนอิสระเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อน
ค. อิเลคตรอนทุกตัวเคลื่อนที่แบบเคลื่อนบราวเนียน
ง. อิเลคตรอนทุกตัวเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อน

15.19.โลหะ A มีจำนวนอิเลคตรอนอิสระเป็น 3 เท่าของโลหะ B ดังนี้ เมื่อเส้นลวด Aและ B
นำกระแสไฟฟ้าได้เท่ากัน คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง
1.เส้นลวด A มีพื้นที่หน้าตัดเป็น 3 เท่าของ B
2. เส้นลวด A มีความเร็วลอยเลื่อนเป็น 3 เท่าของ B
3.เส้นลวด B มีพื้นที่หน้าตัดเป็น 3 เท่าของ A
4. เส้นลวด B มีความเร็วลอยเลื่อนเป็น 3 เท่าชอง A


คำตอบ คือ
ก. 1 หรือ 2 ข. 3 หรือ 4 ค. 1 หรือ 3 ง. 2 หรือ 4

16.20 ในสูตร I = nevA ปริมาณในข้อใดที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอิสระของโลหะ
ก. A ข. v ค. e ง.n

17.เส้นลวดเงินมีอิสระตรอนอิสระ 4.0 x 10ยกกำลัง22 อนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วลอยเลื่อน 0.2 มิลลิ เมตร /วินาที โดยเส้นลวดนี้มีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ดังนั้นเส้นลวดนี้นำกระแสได้เท่าไรในหน่วย แอมแปร์


ก. 12.8 ข. 1.28 ค. 0.128 ง.0.0128

18.ข้อใดไม่ใช่ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเส้นลวดตัวนำ


ก.ไปทางเดียวกับทิศทางของสนามไฟฟ้า
ข. มีทิศจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ
ค. ไปในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของอิเล็กตรอน
ง.ไปในทิศทางตรงข้ามกับการไหลของอิออนบวก

19.กระแสในข้อใดบ้างที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบ


1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2. หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน
3.สารละลายกรดกำมะถัน 4.ไดโอดสารกึ่งตัวนำ


คำตอบที่ถูกต้องคือข้อใด
ก. 1 2 3 และ 4 ข. 1 3 และ 4 ค. 2 และ 4 ง. คำตอบเป็นอย่างอื่น

20.ตัวนำตัวหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวาง เท่ากับ 3 ตารางเมตร ถ้ามีประจุไฟฟ้า 600 และ -300 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่นี้ในลักษณะสวนทางกันโดยใช้เวลา0.5 นาที แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ เท่ากับ
ก. 10 A ข. 30 A ค. 50 A ง. 90 A

 

กลับสู่หน้าหลัก

Next

ไำปศึกษาเรื่องกฎของโอห์ม

ไปศึกษาเรื่องตัวต้านทาน