แบบฝึกหัดเรื่องกฎของโอห์ม

1.ตัวต้านทานขนาด 15 กิโลโอห์ม ต้องมีความต่างศักย์ เท่าไรจึงสามารถนำกระแสได้ 1.2 แอมแปร์


ก. 18 ข. 180 ค.1800 ง.18000

2.เตารีดที่ใช้ในบ้านมีกับไฟฟ้า 220 โวลต์ วัดค่าความต้านทานได้ 880 กิโลโอห์ม ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านเตารีดเครื่องนี้มีค่าเท่าไร


ก. 150 ไมโครแอมแปร์ ข. 250 ไมโครแอมแปร์
ค. 450 ไมโครแอมแปร์ ง. 750 ไมโครแอมแปร์

3.เครื่องปิ้งขนมทำงานครั้งแรกกินกระแส 30 มิลลิแอมแปร์ ใช้กับไฟฟ้า ตามบ้านขนาด 220 โวลต์ ดังนั้น เครื่องปิ้งนี้จะมีค่าความต้านทานเท่าไรในหน่วยโอห์ม


ก. 4300 ข. 5300 ค. 6300 ง.7300

4.ข้อใดเป็นการนำไฟฟ้ามีน่วยเป็นซีเมนต

จากรูปกราฟด้านบนจงตอบคำถามข้อ5-

5.ตัวนำใดที่มีค่าความต้านทานมากที่สุด
ก.A ข.B ค. C ง.D
6.ตัวนำ C มีค่าความต้านทานเท่าไรในหน่วยโอห์ม
ก. 50 ข. 40 ค. 0.04 ง. 0.05
7.เมื่อนำตัวนำ B และ D มาต่อ อนุกรมกัน จะได้ความต้านทานรวมเท่าไร

ก. 100 โอห์ม ข. 120 โอห์ม ค. 150โอห์ม ง. 200 โอห์ม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลับไปหน้าหลัก

Next