สภาพความต้านทานและสภาพการนำไฟฟ้า

จากการศึกษาเรื่องการนำไฟฟ้าไฟฟ้าของเส้นลวดโลหะตัวนำ และกฎของโอห์มเราได้พบว่า กระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดนั้นเหมือนกับน้ำ โดยต้องไหลจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ การไหล จะไหลผ่านจะไหลผ่านเส้นลวดโลหะหรือตัวต้านทาน หรือตัวนำ ถ้าสมมุติว่า เป็นเส้นลวดขนาดใหญ่กระแสจะไหลได้มาก แสดงว่า เส้นลวดขนาดใหญ่นั้นมีค่าควมต้านทานน้อยและถ้าหากเป็นเส้นลวดที่ยาวมากๆ กระแสจะไหลได้น้อย แสดงว่ามีความต้านทานมาก ดังรูปด้านล่าง

จากการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่า ค่าความต้านทานของเส้นลวดโลหะตัวนำนั้นแปรผันตามความยาวของเส้นลวด

และแปรผกผันอยู่กับพื้นที่หน้าของเส้นลวด ( ลวดยาวคความต้านทานมาก ลวดสั้นความต้านน้อย

และพื้นที่หน้าตัดลวดน้อย ความต้านทานมาก พื้นหน้าตัดลวดมาก ความต้านทานน้อย )

สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

กลับไปหน้าหลัก

ไปหน้าที่ 2