แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วเฉลี่ย

1.
    ในการเดินทางตัวเลขบอกระยะทางที่รถเคลื่อนที่ไปได้ บนหน้าปัดเข็มไมล์ ก่อนเข็มไมล์  อ่านค่าได้ 22687 Km  เมื่อถึงจุด หมายปลายทาง หน้าปัดอ่านค่าได้ 22831 Km โดยเวลาที่ใช้ในการเดินทางเท่ากับ  4 hr   จงหา ก. อัตราเร็วเฉลี่ยในหน่วย  เมตร /วินาที

ก. 5                         ข. 10                       ค. 20                       ง. 40

2. .นาย ทนง เดินทางเป็นเส้นตรง โดยที่รถยนต์จาก A ไป C ในการเดินทางครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้
   จาก A ไป B  ระยะทาง 20 กิโลเมตร ( B อยู่ในแนว AC ) แล่นด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 20 เมตร/วินาที เสียเวลาในทะเลาะกับตำรวจ
 เรื่องขับฝ่าไฟแดง 40 นาที เสียเวลาเข้าห้องน้ำ 5 นาที โทรศัพท์อีก 5 นาที ในช่วงระยะ B ไป C ระยะทาง 10 กิโลเมตร วิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 10 เมตร/วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยตลอดทางในหน่วย เมตร/วินาที

ก. 10                       ข. 20                       ค. 30                       ง.  40   

3. ในการเดินทางจากที่บ้านไปยังที่ทำงานที่ห่างกัน 36 กิโลเมตร    ขับรถเป็นเวลานาน 10 นาที และ พักซื้อของ 10 นาทีแล้วขับต่อ 10 นาที  ชายผู้นี้ขับรถใช้อัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที เท่าไร

 ก. 10                      ข. 20                       ค. 30                       ง.  40   

4.การเดินทางไปทำงานขาไปขับรถด้วยอัตราเร็ว 40 เมตร/วินาที ตลอดเส้นทางเป็นเวลานาน 30 นาที ขากลับใช้เส้นทางเดิม เสียเวลา 20 นาที ดังตลอดการเดินทางไปกลับชายผู้นี้ใช้อัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไรในหน่วยเมตร/วินาที

ก. 20                       ข. 24                       ค. 40                       ง. 48

. 5. ในการขับรถขึ้นสะพานโค้ง พบว่าตอนขึ้นรถขับขึ้นด้วยอัตราเร็ว 2 เมตร/วินาที ตอนลงขับลงด้วยอัตราเร็ว 6 เมตร/วินาที ถ้าระยะทางขึ้นสะพานและลงสะพานเท่ากัน จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้ในหน่วย เมตร/วินาที

ก. 2                         ข. 3                         ค. 4                         ง. 5

แบบฝึกหัดเรื่องการหาอัตราเร็วขณะหนึ่งขณะใดจากแถบกระดาษ

1. จากรูป แถบกระดาษด้านบนที่วิ่งผ่านเครื่องเคาะสํญญาณโดยที่ปลายด้านหนึ่งผูกติดกับรถทดลอง

จงหาอัตราเร็วที่ตำแหน่งเวลา 1/50 วินาที

ก. 70.0 เซนติเมตร/วินาที
ข. 35.0 เซนติเมตร/วินาที
ค. 32.0 เซนติเมตร/วินาที
ง. 30.0 เซนติเมตร/วินาที
2.จากรูปด้านบนจงหาอัตราเร็วที่ตำแหน่วเวลา 2/50 วินาที
ก.20 cm/S ข. 30 cm/S ค. 40 cm/S ง. 50 cm/S

3.จากรูปด้านบนจงหาอัตราเร็วที่ตำแหน่วเวลา 3/50 วินาที

ก.25 เซนติเมตร/วินาที ข. 62.5 เซนติเมตร/วินาที ค. 75.0 เซนติเมตร/วินาที ง. 150 เซนติเมตร/วินาที
4. จากรูปด้านบนจงหาอัตราเร็วที่ตำแหน่วเวลา 4/50 วินาที
ก.25 เซนติเมตร/วินาที ข. 62.5 เซนติเมตร/วินาที ค. 75.0 เซนติเมตร/วินาที ง. 150 เซนติเมตร/วินาที
5. จากรูปด้านบนจงหาอัตราเร็วที่ตำแหน่วเวลา 5/50 วินาที
ก.25 เซนติเมตร/วินาที ข. 62.5 เซนติเมตร/วินาที ค. 75.0 เซนติเมตร/วินาที ง. 150 เซนติเมตร/วินาที
6.จากรูปด้านบนจงหาอัตราเร็วที่ตำแหน่วเวลา 6/50 วินาที
ก.25 เซนติเมตร/วินาที ข. 62.5 เซนติเมตร/วินาที ค. 75.0 เซนติเมตร/วินาที ง. 150 เซนติเมตร/วินาที