รายชื่อนักเรียน ม.5/3

 

เลขที่ ชื่อ-นามสุกล ลงชื่อรายงานตัว
1  นายเติมพงศ์   วงเวียน  
2  นายเติมศักดิ์   วงเวียน  
3  นายพัชรพล   แผ้วสุวรรณ  
4  นายกฤตนู   มะโนคำ  
5  นายวรรณรัตน์   ต้นพงษ์  
6  นายวศิน   ไชยเดช  
7  นายจักรชัย   สุดนาวา  
8  นายวีรภัทร   ดำรงค์พิวัฒน์  
9  นายสรภัทร   กิตติอุดม  
10  นายอัษฎาวุธ   ภู่รอด  
11  นายธงชัย   คุณช่างทอง  
12  นายพงศกร   กุลวัฒกี  
13  นายกวีวัฒน์   กิ่งช้าง  
14  นายธนินพัฒน์   โอมาก  
15  นายรัชชานนท์   พงส์โต  
16  นายสรรค์พงศ์   มิ่งบุณยาพร  
17  น.ส.ณัฐวดี   อารีย์พงศา  
18  น.ส.ณหทัย   พฤกษ์สุวัฒน์  
19  น.ส.ผจงภักดิ์   ดาวสื่อ  
20  น.ส.พิมน้ำเพชร   แม่น้ำ  
21  น.ส.ณัฐธิดา   บุญยะผลานันท์  
22  น.ส.ชลธิชา   ขุนมงคล  
23  น.ส.ฐิติยา   เทศศรีเมือง  
24  น.ส.มัลลิกา   ฤกษ์ดี  
25  น.ส.ศุภิสรา   จันทร์ประพันธ์  
26  น.ส.กนกวรรณ   ทับทิม  
27  น.ส.สุนาภา   การะเกตุ  

 

รายชื่อนักเรียน ม.5/1

 

ที่ ชื่อ - นามสกุล  
1  นายชัยอนันต์   จตุพรตระกูล  
2  นายประกาศิต   เสมวงค์  
3  นายธีรวัฒน์   หวังวิวัฒนา  
4  นายรัฐพล   ไกรตะโม่  
5  นายพีรพัฒน์   ปั้นเงิน  
6  นายศรันยู   วิชัยคำ  
7  นายจิรายุส   สมเจริญวัฒนา  
8  นายปริเมธ   ทองภาษี  
9  นายภาณุพงศ์   นุชเจริญ  
10  นายอาคม   ยืนยง  
11  นายฉัตริน   ชนกกวินกุล  
12  นายธนกร   คันธจันทร์  
13  น.ส.เพรงเพรา   สิงหพงษ์  
14  น.ส.กุลิสรา   เจริญสาร  
15  น.ส.มนทกานติ   แพงวิเศษ  
16  น.ส.ศิริวิมล   รัตนะชัยมงคล  
17  น.ส.วทันยา   ศรีสมบัติ  
18  น.ส.ปิยรัตน์   สิงหานนท์  
19  น.ส.วไรพร   แช่มผักแว่น  
20  น.ส.วริศรา   สายแวว  
21  น.ส.นิสาชล   รักษาธรรม  
22  น.ส.สุนันทา   อิธิตา  
23  น.ส.กานต์กมล   พรมจรรย์  
24  น.ส.เจนจิรา   จิรวัฒน์วาทิน  
25  น.ส.ชาตยา   ศรีม่วง  
26  น.ส.ณัฐนิชา   กิริยา  
27  น.ส.วารุณี   แจ้งหิรัญ  
28  น.ส.สุดารัตน์   ผาใต้  
29  น.ส.สุธิสา   พลับเจริญสุข  
30  น.ส.เสาวลักษณ์   พ่วงเจริญ  
31  น.ส.ธนัชพร   โพธิ์เอม  
32  น.ส.ธารวิมล   วัฑฒิวงศา  
33  น.ส.สุนทรียา   นิกรพล  
34  น.ส.กฤษณา   นุชนารถ  
35  น.ส.คันธรส   คงชุ่ม  
36  น.ส.ชลธิชา   จันทร์ไสย์  
37  น.ส.ชวัลญา   วิจิตรโสภณ  
38  น.ส.มานิตา   บุญเลิศ  
39  น.ส.วรรณนิภา   เรยา  
40  น.ส.สุจิตรา   ทรงเจริญ  
41  น.ส.พัชรพร   พรหมเชียรรัตน์