ตัวอย่างที่ 1 เมื่อไม่คิดแรงเสียดทานของอากาศ และเอากาศนิ่งสนืิ ลูกแก้วกลมลูกหนึ่งกลิ้งไปตามพื้นโต๊ะในแนวระะดับ

โดยที่พื้นโต๊ะลื่น หลุดออกจากความโต๊ะด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อ วินาที ถ้าวัดความสูงของพื้นโต๊ะจากพื้นดินล่างได้สูง

2 เมตร ดังนั้นหลังจากหลุดออกจากของโต๊ะไปแล้วกี่วินาทีจึงตกถึงโต๊ะ และตำแหน่งที่ตกห่างจาก

ตำแหน่งเที่หลุดกี่เมตร

รูปแสดงการตกจากขอบโต๊ะ

หาเวลาในการตกโดยคิดในแนวดิ่ง

t = 0.2 วินาที..............................ตอบ

หาขนาดการกระจัดในแนวระดับ

ดังนี้น ลูกแก้ว ตกลงมาห่างจากตำแหน่งเดิม

แบบฝึกหัดในแบบโปรเจกไตล์ครึ่งรูป

1. นักยิงถูกคนหนึ่งทำการวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งยิงไปยังเป้าหมายได้ 30 เมตร เข้าทำการยิงถูกออกมาด้วยความเร็วต้นในแนวราบ 100 เมตร/วินาที

นักนั้นอยากทราบว่าลูกธนูจะถูกเป้า ณ. ตำแหน่งที่ต่ำลงมาจากกลางเป้า กี่เซนติเมตร

ก.4.5 ข. 9.0 ค. 45 ง. 90

2.ขว้างก้อนหินออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ณ.ตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน 5 เมตร ก้อนหิน เคลื่อนที่ถึงพื้นภายในเวลากี่วินาที

ก.1 วินาที ข. 2 วินาที ค. 3 วินาที ง. 4 วินาที

3.จากโจทย์ข้อที่ 2 ขณะก้อนหินกระทบพื้นมี ก้ิอนหินมีอัตราเร็ว เท่าไร

ก.10.0 เมตร/วินาที ข. 12.0 เมตร/วินาที ค. 12.4 เมตร/วินาที ง. 14.1 เมตร/วินาที

4.คำกล่าวในถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง

ก. เป็นตกอย่างอิสระ ข. ขณะเคลื่อนที่ ด้วยความเร่งตามแนวระดับ
ค. มีแรงลัีพธ์มากระทำในแนวระดับ ง.ไม่มีกาเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง