แบบฝึกหัดชุดที่ 2

1. จุดใดของโปรเจกไตล์ที่มีพลังงานจลน์น้อยที่สุด

ก. จุดเริ่มต้น ข. จุดสิ้นสุด
ค.จุดสูงสุด ง. ไม่มีคำตอบข้อใดถูกต้อง

2. ข้อใดบรรยายถึงจุดสูงสุดของโปรเจกไตล์ ไม่ถูกต้อง

ก. มีอัตราเร็วน้อยที่สุด ข. ความเร็วในแนวดิ่ง เท่ากับศูนย์
ค.ความเร่งเป็นศูนย์ ง. มีความเร็วในแนวระดับเท่านั้น

3. ยิงโปรเจกไตล์ออกไปในแนวทำมุม 37 องศากับแนวระดับด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ดังนั้นโปรเจกไตล์ไปตกถึงพื้นในแนวระดับเดิมไกลจากเดิมกี่เมตร

ก. 9.6 เมตร ข. 9.8 เมตร
ค.4.8 เมตร ง. 4.9 เมตร

4. ยิงโปรเจกไตล์ออกไปในแนวทำมุม 37 องศากับแนวระดับด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ดังนั้นโปรเจกไตล์ขึ้นไปได้สูงสุด กี่เมตร

ก.0.9 เมตร ข. 1.8 เมตร
ค. 2.0 เมตร ง. 2.4 เมตร

5. ยิงโปรเจกไตล์ออกไปในแนวทำมุม 37 องศากับแนวระดับด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ดังนั้นโปรเจกไตล์ลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาที

ก.1.2 วินาที ข. 1.5 วินาที
ค. 1.6 วินาที ง. 1.8 วินาที

6. ยิงโปรเจกไตล์ออกไปในแนวเฉียง ปรากฎว่า โปรเจกไตล์ สามารกเคลื่อนที่ไปได้ถึงจุดสูงสุดเป็นระยะ 20 เมตร จากแนวระดับ ดังนั้น

เวลาที่โปรเจกไตล์ใช้ไปในการเคลื่อนที่เป็นกี่วินาทีจึงตกกลับถึงแนวระดับเดิมอีกครั้ง

ก.2 วินาที ข. 4 วินาที
ค. 8 วินาที ง. 16 วินาที

7.ยิงโปรเจกไตล์ออกไปในทิศทางทำมุม 45 องศา ดังนั้นการกระจัดตามแนวระดับ เป็นกี่เท่าของระยะสูงสุด

ก.1.2 เท่า ข. 1.4 เท่า
ค. 2.0 เท่า ง. 4.0 เท่า