เลขนัยสำคัญ

เลขนัยสำคัญคือตัวเลขที่ได้จากอ่านเครื่องมือวัด ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือวัดแบบขีดสเกลหรือดิจิตอล ประกอบด้วยเลข

2 ชุด ขุดแรกมีความถูกต้องแม่นยำ ขุดที่ 2 เป็นตัวเลขตัวสุดท้ายที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ ซึ่งอาจจะเกิดจาก

การประมาณค่าด้วยสายตาหรืออาจจะเกิดมาจากตัวเครื่องวัดเอง