เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเรียนวิชาฟิสิกส์ซึ่งจัดว่ายากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เนื้อหา ม.4 ปรับพื้นฐานทางด้านวิชาฟิสิกส์
ใบงานที่1.
วิชาฟิสิกส์ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพ เป็นวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสิ่งที่ไม่มีชีวิต
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัด การคำนวณ การบันทึกข้อมูล แปลความหมายข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบต่างๆกัน เกี่ยวข้องกับการสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ ดังนั้นนักเรียนที่จะเรียนวิชาฟิสิกส์ให้ได้ดี จะต้องต้องมีความพร้อมทางด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1.ความพร้อมทางด้านความรู้และความจำ เป็นผู้รักการอ่าน การบันทึกข้อมูล ตลอดจนความจำในหลักกฎเกณฑ์
ทฤษฎีต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาได้เป็นอย่างดียิ่ง มีความพร้อมทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญของการเรียน การเข้าใจในวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างมาก นักเรียนที่มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี คิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จทางด้านวิชาฟิสิกส์ไปครึ่งหนึ่งแล้ว ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนควรที่จะทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

2.ความพร้อมทางด้านการทดลอง ทักษะขบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะการทดลองในบทเรียนนั้นเป็นการทดลองเพื่อสรุปผลยืนยันกฎเกณท์ของนักวิทยาศาสตร์ที่สรุปออกมาเป็นสมการแล้ว นักเรียนได้ทำการทดลองสรุป ผล และแปลความหมายออกเป็นสมการใช้ในการคำนวณในปัญหาด้านต่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการกำหนดเงื่อนไข

 

3.ความพร้อมในด้านการทำแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทบทวนทฤษฎี การแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดเงื่อนไขมาให้ ในการวัดผลทางวิชาฟิสิกส์ มักจะวัดผลทางด้านการคำนวณ นักเรียนที่จะทำคะแนนได้ดี จะต้องเป็นผู้ผ่านการทำแบบฝึกหัดมามากมาย ซึ่งแบบฝึกหัดแต่ละข้อบ้างครั้งมีวิธีคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ใช้เวลาในการคำนวณแตกต่างกัน มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป

 
ผู้ทำแบบฝึกหัดโจทย์วิชาฟิสิกส์ที่มากกว่าจะทำคะแนนได้ดีกว่าเสมอ
ผู้ที่อ่านหนังสือมากกว่า จะเข้าใจและจำทฤษฎีและสูตรในคำนวณได้มากกว่า
ผู้ที่ตั้งใจเรียนจะเข้าใจหลักการทฤษฎีทางด้านวิชาฟิสิกส์ได้มากกว่า
เมื่อนักเรียนคิดว่าตัวเองสามารถประพฤติและปฎิบัติดังได้ที่กล่าวมาแล้วแสดงว่าเรียนวิชาฟิสิกส์ได้โดยง่าย
 
อ. เรวัตร อุทัยธรรมรัตน์

ประวัติของวิชาฟิสิกส์