รููปแสดงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์เต็มรูป

จากรูปล่าง เราสามารถหาเวลาที่โปรเจกไตล์ เคลื่อนที่อยู่ในอากาศได้ดังสมการ

จึงทำให้เราสามารถหาการกระจัดในแนวราบได้

และเราสามารถหาระยะสูงสุดตามแนวดิ่งได้

นอกจากนี้ถ้าเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง เราจะได้สมการความสัมพันธฺในรูปของกราฟพาราโบล่าแบบคว่ำเต็มรูป ดังสมการด้านล่าง

แบบฝึกหัดโปรเจกไตล์