แบบฝึกหัด

1. (O-NET’49)ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสียงที่ได้ยินต่ำกว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ให้เสียงสูงขึ้นได้อย่างไร
 
 
      1. เปลี่ยนใช้สายเส้นใหญ่ขึ้น
      2. ปรับสายให้หย่อนลง
      3. ปรับตำแหน่งสายให้ยาวขึ้น
      4. ปรับสายให้ตึงขึ้น

2. (O-NET’49)เสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเข้มเสียงที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ย 1.0 x 10 ?4 วัตต์ต่อตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร กำลังเสียงที่ผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด
 
 
      1. 0.8 x 10-4 W
      2. 1.2 x 10-4 W
      3. 1.5 x 10-4 W
      4. 8.0 x 10-4 W

3. (O-NET’49)ชาวประมงส่งคลื่นโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องส่งจนกลับมาถึงเครื่องเป็น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใด กำหนดให้อัตราเร็วของคลื่นในน้ำเป็น 1,540 เมตร/วินาที
 
 
      1. 260 m
      2. 520 m
      3. 770 m
      4. 1,540 m

4. (O-NET'50)ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับสมบัติใดตามลำดับ
 
 
      1. ความถี่ รูปร่างคลื่น
      2. รูปร่างคลื่น ความถี่
      3. แอมพลิจูด ความถี่
      4. ความถี่ แอมพลิจูด

5. (ONET'50)ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงภาพยนตร์ด้วยวัสดุกลืนเสียง
 
 
      1. ลดความถี่ของเสียง
      2. ลดความดังของเสียง
      3. ลดการสะท้อนของเสียง
      4. ลดการหักเหของเสียง