จัดทำโดย

นาย อภิวัติ แขกอ้น

นาย ฐิตินันท์ ศิริจันทนันท์

นาย เพิ่มพูน เพ็งแพง

ม.6/1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต