ระดับเสียง   คุณภาพเสียง

  1. ระดับเสียง (Pitch)

ระดับเสียง  คือ ความรู้สึกของมนุษย์ที่บอกได้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงแหลมหรือเสียงทุ้ม   ระดับเสียงและความถี่เสียงมีความเกี่ยวข้องกัน
เสียงแหลม (Treble)  คือเสียงที่มีความถี่มาก เสียงนั้นจะมีระดับเสียงสูง
เสียงทุ้ม (Bass)  คือเสียงที่มีความถี่น้อย เสียงนั้นจะมีระดับเสียงต่ำ
ระดับเสียงที่แต่ละคนได้ยินจะขึ้นอยู่กับความถี่ของแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรง (แต่เสียงดังหรือค่อยจะขึ้นอยู่กับความเข้มเสียง)

  1. คุณภาพเสียง

    ตัวก่อกำเนิดเสียงต่างๆ ขณะสั่น  จะให้เสียงซึ่งมีความถี่มูลฐานและฮาร์มอนิกต่างๆออกมาพร้อมกันเสมอ แต่จำนวนฮาร์มอนิกและความเข้มเสียงของแต่ละฮาร์มอนิกจะแตกต่างกันไป  จึงทำให้ลักษณะของคลื่นเสียงแตกต่างกัน  โดยจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างกัน  เราเรียกว่ามี  คุณภาพเสียง  (Quality of sound) ต่างกัน คุณภาพเสียงจะช่วยให้เราแยกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงได้ว่าเป็นเสียงกีตาร์ เสียงปี่ เสียงผู้ชาย เสียงผู้หญิง เป็นต้น

    • คุณภาพเสียงเป็นสิ่งที่ใช้แยกประเภทของแหล่งกำเนิด
    • เราใช้จำนวนฮาร์มอนิกและความเข้มเสียงของแต่ละฮาร์มอนิกเป็นตัวบอกว่ามีคุณภาพเสียงต่างกัน
    • ถึงแม้มีความถี่เท่ากัน  แต่การที่ความเข้มต่างกัน  แสดงว่ามีคุณภาพต่างกัน