ระดับความเข้มเสียง ( Sound Intensity Level, ?)

ระดับความเข้มของเสียงเป็นตัวบอกความดังของเสียงที่ได้ยินแทนความเข้มเสียง
ระดับความเข้มเสียงมีหน่วยวัดเป็น เบล หรือหน่วยย่อยลงไปเป็น เดซิเบล (1 เบล = 10 เดซิเบล) โดยหาระดับความเข้มเสียงได้จากสมการต่อไปนี้

 

การเปรียบเทียบระดับความเข้มเสียง

มื่อทำการวัดระดับความเข้มเสียง 2 ครั้ง จะหาผลต่างของระดับความเข้มเสียงได้ดังนี้