หน่วยในวิชาฟิสิกส์และหน่วยควรทราบ

การวัด ในชีวิตประจำวันเราเกี่ยวข้องกับการวัดตลอดเวลา เช่นวัดพื้นที่ ในการซื้อขายที่ดินนิยมใช้
หน่วย ตารางวา ไร่ ตารางเมตร ตารางเซนติเมตร การวัดเวลานิยมใช้หน่วย วินาที ชั่วโมง นาที
การวัดความยาวนิยมใช้หน่วย เส้น วา ศอก โยชน์ เมตร ซึ่งในแต่ละประเทศ การวัดปริมาณต่าง ๆ
ใช้หน่วยต่างกัน ต่อมาได้มีการประชุม นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก โดยกำหนดหน่วยให้ทุกประเทศ ใช้หน่วย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมือนกัน คือหน่วย SI (Standard International Unit ) ซึ่งหน่วยระบบ SI นี้แบ่งออกเป็น
2 พวก

ก. หน่วยมูลฐานหรือหน่วยหลัก
ข. หน่วยอนุพันธ์
หน่วยหลักที่สำคัญ
ปริมาณ หน่วย ตัวย่อ
เวลา วินาที s
มวล กิโลกรัม Kg
ระยะทางหรือความยาว เมตร m
ปริมาณกระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A
ความเข้มของแสง ลูเมนต์ L

หน่วยอนุพันธ์เป็นหน่วยที่เกิดจากหน่วยมูลฐานหรือหน่วยอนุพันธ์ นำคูณ หรือหารกัน ซึ่งอาจจะตั้งชื่อ เป็นใหม่ขั้นมาได้ ตัวอย่างดังตารางด้านล่าง

ปริมาณ ชื่อหน่วย
เกิดจาก
ย่อ
แรง นิวตัน (N) กิโลกรัม.เมตร/วินาที่กำลังสอง Kg.m/sกำลังสอง
งาน จูล(J) นิวตัน.เมตร J

อัตราเร็ว

ความเร็ว

เมตร/วินาที เมตร/วินาที -

ไปศึกษาเรื่องหน่วยอุุปสรรค