ความหมายของคำอุปสรรค

ชื่อ
ชื่อ
ตัวย่อ
ความหมาย
เพตะ Peta P
เทอรา Terra T
จิกกะ Giga G
เมกกะ Mega M
กิโล Kilo K
-      
เดซิ deci d
เซนติ centi c
มิลลิ milli m
ไมโคร micro
นาโน nano n
พิโก pico p
เฟมโต femto f

หน่วยอุปสรรคหมายถึงการนำคำอุปสรรคไปเติมนำหน้าหน่วยหลักหรือหน่วยอนุพันธ์มีผลทำให้ความหมายของหน่วยเปลี่ยนไป โดยกลายเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง เช่น เมตร นำคำว่า มิลลิไปเติมนำหน้าจะกลายเป็นหน่วยที่เล็กลงกลายหน่วยจมิลลิเมตร เป็น

หน่วยที่มีคำอุปสรรคนำหน้าที่นักเรียมักพบบ่อยได้ แก่ กิโลเมตร ไมโครเมตร เซนติเมตร เมกกะเฮริตซ์ จิกกะไบต์

การแปลงหน่วยที่มีคำอุปสรรคให้เป็นหน่วยปกติหรือการแปลงหน่วยปกติให้เป็นหน่วยอุปสวรรค หลักการที่สำคัญต้องจำความหมายของหน่วยให้ได้

แบบฝึกหัด

1.จงแปลงหน่วย 100มิลลิเมตรให้เป็น เซนติเมตร

ตอบ 10 เซนติเมตร ดูเฉลยวิธีทำ

2. จงแปลงหน่วย 100 มิลลิเมตรให้เป็น ไมโครเมตร

ตอบ 9000 นาโนเมตร ให้เป็น มิลลิเมตร ดูเฉลยวิธีทำ

Next

Home