เนื้อหา ม.4 เทอม2

 

การกระจัดและระยทาง
อัตราเร็วและความเร็ว
การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่
การตกอย่างอิสระ
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเลี้ยวโค้ง
การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง
การเกิดแลสมบัติของเสียง
Simple Harmonic
ความเข้มและระดับความเข้มของเสียง
การสั่นพ้องของของเสียง
ความถี่อันเกิดจากเครื่องเสียงและคุณภาพ
ดอปเปอร์ของเสียง
   

ไปเนื้อหาม.5

ไป เนื้อหาม.6