เรื่องการเคลื่อนที่

หน้าหลัก
ระยะทางและการกระจัด
อัตราเร็วและความเร็ว
การวัดอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็;ขณะหนึ่งขณะใด
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่งขณะใด
ความเร่ง
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวในแนวเส้นตรง
ความหมายของกราฟความเร็วกับเวลา
การคำนวณการเคลื่อนที่กราฟความเร็วกับเวลา
สูตรการคำนวณ
แบบฝึกหัด
 
เมื่อวัตถุึมีการเคลื่อนที่จะได้ระยะทางและต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
นั้นคือวัตถุนั้นมีอัตราเร็วเฉลี่ย
อัตราเร็วเฉลี่ยหมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ภายในเวลา หนึ่งหน่วย
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการด้านล่าง

ตัวอย่างในการคำนวณ ชายคนหนึ่งขับรถเป็นระยะทางคดเคียวจากเมื่อง ก. ไปทางเมือง ข.ที่อยู่ห่างกันในแนวเส้นตรง 10 กิโลเมตร โดยเริ่มออกจากเมื่อ ก.

เมื่อเวลา 12.00 น. ก่อนเดินทางหน้าปัดเข็มอ่านตัวเลนได้ 06002 กิโลเมตร ถึงเมื่อ ข. เมื่อเวลา 12.50 น อ่านหน้าปัดเข็มไมล์ได้ 06032 กิโลเมตร

จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการขับรถของชายผู้นี้

ตอบ ชายผู้นี้ขับรถด้วยอัตราเร็ว 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือ 10 เมตร/วินาที

แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วเฉลี่ย