รูปแสดงการเคลื่นที่ในแนวระดับเพียงอย่างเดียว

แสดงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเพียงอย่างเดียว

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นการเคลือนที่ภายใต็แรงโน้มถ่วงของโลก mg ที่มีทิศทางพุ่งลง( ตัดแรงอื่นทิ้งไม่คิด )
2.เราสามารถแยกการเคลื่อนที่ได้ออกเป็น 2 แนว คือแนวระดับและแนวดิ่ง

3. สำหรัญโปรเจกไตล์ครึ่งรูป ในแนวระดับ วัตถุุจะต้องมีความเร็วต้นซึ่งเคลื่อนที่ไป

ในแนวระดับด้วยความต้นคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง เพราะในแนวระดับไม่มีความเร่ง

เนื่องจากในแนวระดับแรงลัพธ์ที่มากระทำเป็นศูนย์

4. ในแนวดิ่งต้องมีเคลื่อนที่ด้วยด้วยความเร่ง g ทิศทางพุ่งลง ( เหมือนกับปล่อยวัตถุให้ตก )
5. ทั้งสองเคลื่อนที่โดยใช้เวลาเท่ากัน

 

1. จากรูป เราจะเห็นว่า ขณะที่โปรเจกไตล์ เคลื่อนที่ออกมาความเร็วในแนวดิ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แสดงว่าในแนว

ดิ่งนั้นมีความเร่ง และมีแรงลัพธ์มีกระทำ ทั้งสองปริมาณมีทิศทางพุ่งลง ส่วนความเร็วในแนวระดับคงตัวตลอดเวลา

2. การเคลื่อนที่ทั้งสองแนวนี้ใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากัน แยกคิดคำนวนอย่างอิสระ แนวระดับคิดแบบ

ความเร็วคงตัวในแนวเส้นตรง แนวดิ้งคิดแบบตกอย่างอิสระ แล้วจึงแบบมารวมกัน

3. ในแนวระดับถ้าทราบการกระจัดในแนวระดับและความเร็วในแนวระดับแล้วเราสามารถเวลาในการเคลื่อนที่ได้

แนวระดับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

4. แนวดิ่งในรูปเหมือนกับการเคลื่อนของวัตถุที่ตกจากที่สูงลงมาตามแนวดิ่ง เราสามารถหาเวลาในการตกได้

แสดงการหาความเร็วและการกระจัดของโปรเจกไตล์

5. ความเร็วของโปรเจกไตล์ หาได้จากการนำความเร็วในแนวระดับและความเร็วในแนวดิ่งมารวมกัน ดังสมการ

6. การกระจัด ของโปรเจกไตล์ หาได้จากการนำการกระจัดในแนวระดับและการกระจัดในแนวดิ่งมารวมกัน ดังสมการ

ดังนั้นเราสามารกถหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดตามแนวดิ่งและแนวระดับได้ดังสมการด้านล่าง

สมการด้านบนนี้จะเห็นว่า เป็นสมการของกราฟฟั้งชั้นพาราโบล่าแบบคว่ำ เป็นสมการของรูปการเคลื่อนที่ด้านบนสุด

ตัวอย่างในการคำนวนแบบที่ 1

โปรเจกไตล์แบบที่ 2

โปรเจกไตล์แบบที่3