เนื้อหา ม . 5 เทอม 2

แสดงภาพการตรวจหาไฟฟ้าสถิตโดยอาศัยอิเลคโตรสโครปแบบผ่นโลหะ

 

ไปดูการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าบนตัวนำ

ชนิดของแรงระหว่างงประจุ