การแปลงหน่วยอุปสรรค

หลักการในการแปลงหน่วยอุปสรรค

1. มาจากคำอุปสรรคตัวใด ให้คูณด้วยคำอุปสรรคตัวนั้น

2. ทำให้เป็นคำอุปสรรคตัวใดให้นำคำอุปสรรคตัวนั้นไปหาร

หลักการแปลงหน่วยแบบที่ 2 คือใช้สูตรเลย

แบบฝึกหัด

1.จงแปลงหน่วย 200 เซนติเมตรให้เป็น มิลลิเมตร

ก. 0.2 มิลลิเมตร ข. 0.02 ค. 2คูณ 10 ยกกำลัง 3 ง. 2คูณ 10 ยกกำลัง 3

2.จงแปลงหน่วย 20 ตารางเซนติเมตร ให้เป็นตารางเมตร

ก.0.2 ข.0.02 ค.0.002 ง.0.0002

3.จงแปลงหน่วย 4.0 คูณ 10 ยกกำลัง -5 เซนติเมตร ให้เป็นนาโนเมตร

ก.4 ข.40 ค.400 ง.4000

4.จงแปลงหน่วย 20 ลูกบาศ์ก เซนติเมตร ให้เป็นลูกบาศ์กเมตร

ก.2.0 คูณ 10 ยกกำลัง -6 ข.20 คูณ 10 ยกกำลัง -2 ค.2.0 คูณ 10 ยกกำลัง -5 ง.2.0 คูณ 10 ยกกำลัง -7

5.อัตราเร็วของแสง เท่ากับ 3 คูณ 10 ยกกำลัง 8 เมตร/วินาที จงแปลงหน่วยอัตราเร็วของแสงเป็น เมกกะเมตร/วินาที

ก.3 ข.300 ค.3000 ง.300000

6.จงแปลงหน่วยความเข้มของเสียงจาก 150 ไมโครวัตต์ /ตารางเซนติเมตร ให้เป็นหน่วยวัตต์/ตารางเมตร

ก.0.15 ข.1.5 ค.15 ง.1500

7.จงแปลงหน่วย ความหนาแน่นของเหล็ก ที่มีค่า0.78 กรัมต่อลูกบาศ์กมิลลิเมตร ให้เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร

ก.7.8 ข.78 ค.780 ง.7800

8.ข้อใดแปลงหน่วยผิด

ก. 10.2 MHz =105 KHz ข.72.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง = 20 เมตร/วินาที
ค. 13.6 กรัมต่อลูกบาศ์กเซนติเมตร = 13600 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ง..4.0 ตารางเซนติเมตร= 0.0004 ตารางเมตร

9. จงแปลงหน่วยความเข้มของเสียงจาก 400วัตต์ /ตารางเซนติเมตร ให้เป็นหน่วย ไมโครวัตต์/ตารางเมตร

ก.4คูณ 10 ยกกำลัง -12 ข.4 คูณ 10 ยกกำลัง -8 ค.4 คูณ 10 ยกกำลัง 4 ง.4 คูณ 10 ยกกำลัง12

10. ปริมาณใดในหน่วยมูลฐานของระบบ SI ที่มีหน่วยเป็นคำอุปสรรค

ก. มวล ข ความยาว ค.กระแสไฟฟ้า ง.งานและพลังงาน

 

หน่วยที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน

1.อัตราเร็ว มักจะใช้หน่วยกิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อแปลงเป็นเมตร/วินาทีให้นำเลข 5 ส่วน 18 ไปคูณ จะได้ตัวเลขในหน่วย เมตร/วินาที

2. ระยะทางไกลๆ นิยมใช้หน่วยกิโลเมตร

3. ระยะทางหรือความยาวนิยมใช้หน่วย เมตร หรือ เซนติเมตร

4. ความถี่ของคลื่น คลื่นวิทยุมักนิยมใช้หน่วยเฮริตซ์ ( 1/s ) กิโลเฮริตซ์ หรือ เมกกะเฮริตซ์

5. กำลังนิยมใช้หน่วย วัตต์ กิโลวัตต์ หรือ เมกกะวัตต์

6.พลังงาน นิยมใช้หน่วย จูลและ แคลอรี่ กิโลจูล กิโลแคลอรี่ โดย 1 แคลอรี่ = 4.2 จูล โดยประมาณ

7. หน่วยความยาวคลื่นแสงนิยมใช้ นาโนเมตร

8.หน่วยความยาวคลื่นของรังสี- X นิยมใช้ อังสตรอม โดย 1 อังสตรอม เท่ากับ สิบกำลังลบสิบเมตร

9.หน่วยความดันนิยมใช้หน่วย นิวตัน/ตารางเมตร หรือเรียกชื่อว่า ปาสคาล และบ้างครั้งนิยมใช้หน่วยเป็น

ลำความสูงปรอทว฿่งสามารถแปลงหน่วยเป็นปาสคาลได้โดยอาศัยสูตร

เลขนัยสำคัญ

การบันทึกผลในวิชาฟิสิกส